1711710
تک محصولی بودن اقتصاد کشور و اعمال تحریم های شدید حوزه بالادستی، کشور عزیز ایران را در عرصه اقتصادی با چالش اساسی روبرو کرد که برون رفت از این وضعیت نیاز به توسعه یافتگی در زنجیره ارزش تولید صنایع پایین دستی را می طلبد. لذا بر آن شدیم که با نهایت تعهد در جهت بومی سازی زنجیره ارزش تولید صنایع پایین دستی تمام تلاش و همت خود را همراه با جوانان تحصیل کرده، متخصص و غیور این مرز و بوم به کار گیریم. به امید روزی که با توسعه زنجیره ارزش پایین دستی، هموطنان عزیزمان در شرایط اقتصادی بهتری زندگی نمایند.