امکان سنجی یک تجزیه و تحلیل از کلیه فاکتورهای مربوط به پروژه مانند ملاحظات اقتصادی، فنی، حقوقی و برنامه ریزی به منظور بررسی احتمال موفقیت در اجرای پروژه می باشد. امکان سنجی که شرکت فرآیند آریانا انجام می دهد، شامل موارد زیر است:
     • شرح عملکرد و کاربرد محصول
      • فرمول شیمیایی و عملکرد گریدهای مختلف محصول
     • چارت و فرآیند تولید ماده
     • نام و مقدار ترکیب مواد اولیه و نحوه تامین آن از شرکت های داخلی و خارجی به همراه استعلام قیمت
     • ماشین آلات خط تولید، ساخت شرکت های داخلی و خارجی به همراه استعلام قیمت
     • ابعاد و شرایط محیطی ساختمان های مورد نیاز کارخانه
     • تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز به همراه استعلام قیمت
     • نیروی انسانی مورد نیاز کارخانه
     • میزان اب، برق و گاز مورد نیاز کارخانه
     • تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز کارخانه
     • مقدار سرمایه گذاری پروژه
     • استانداردهای آزمایشگاهی، تولید و مصرف محصول
     • سایر موارد خاص مد نظر کارفرما