شرکت دانش بنیان فرآیند آریانا هدف خود را بومی سازی هر چه بیشتر زنجیره ارزش تولید حوزه مواد پلیمری و شیمیایی قرار داده است و امیداور است که این هدف خود را با همراهی متخصصان و شبکه همکاران خود جامه عمل بپوشاند. در همین راستا شرکت فرآیند آریانا به منظور تسهیل کردن شرایط برای همکاران آینده خود، نحوه تعاملات خود را به گونه ای چارچوب بندی نموده است که ریسک بیشتر در زمینه ارائه خدمات در حوزه تحقیق و توسعه و راه اندازی خط تولید مواد پلیمری و شیمیایی را متوجه خود ساخته است. انواع چارچوب هایی که شرکت وارد تعامل می شود بدین ترتیب است که شرکت‌های مراجعه کننده با اعلام نیاز، شرکت فرآیند آریانا نیاز آن را بررسی کرده و در صورت قادر بودن به برطرف کردن نیاز آنان، پروژه را به سرانجام رسانده و پس از تحویل پروژه به شرکت مراجعه کننده مراودات مالی خود را انجام می دهد. نوع دیگر از چارچوب تعاملات بدین گونه است که شرکت مراجعه کننده بر اساس نیاز خود و متناسب با دانش فنی که در اختیار شرکت فرآیند آریانا می باشد به دنبال انتقال دانش فنی به مجموعه خود می‌باشد، که در این صورت دانش فنی طی چند مرحله تعریف شده به مراجعه‌کننده منتقل می شود.