تولید پایدار، رقابت پذیری و توسعه زنجیره محصولات مختلف در کشور همواره مستلزم بهینه سازی مستمر فرآیند تولید می باشد. شرکت‌های متقاضی حوزه مواد پلیمری و شیمیایی که نیازمند بهینه سازی خط تولید خود می باشند، می توانند با ارائه درخواست، نیاز خود را با شرکت آریانا به اشتراک گذاشته، این شرکت پس از مطالعه درخواست متقاضی چنانچه این مسئله با دانش فنی موجود در شرکت آریانا پاسخ داده شود؛ این شرکت با برگزاری جلسات با طرف متقاضی درصدد رفع مسئله تلاش می‌کند. همچنین اگر درخواست طرف متقاضی نیاز به مطالعه گسترده تر در حوزه مواد پلیمری و شیمیایی داشته باشد، این شرکت پس از انجام تحقیقات و آزمایشات خود همراه با جلسات مشترک جهت تبادل نظر بیشتری در مورد مسئله مطرح شده، چنانچه قادر به رفع نیاز باشد؛ وارد تعامل می‌شود. با توجه به سابقه و تعاملات شرکت آریانا در این حوزه به درک نسبی از شرایط و مشکلات حاکم بر شرکت های فعال رسیده است؛ به همین علت این شرکت پس از سنجش تمامی جوانب پروژه به نحوی وارد تعامل با شرکت متقاضی می شود که بیشترین بازدهی را برای دو طرف داشته باشد.

دانش فنی بهینه سازی خطوط تولید محصولات زیر در شرکت آریانا موجود می باشد:

  • کربوکسی متیل سلولز
  • کربوکسی متیل استارچ
  • سوپر جاذب کشاورزی
  • گلیکولیک اسید
  • پلی آنیونیک سلولز